Skip to content

Обробка подій

Прослуховування подій

Ми можемо використовувати директиву v-on, яку ми зазвичай скорочуємо до символу @, щоб слухати події DOM і запускати потрібний JavaScript, коли дані події виконуються. Це виглядатиме як v-on:click="handler" або скорочено @click="handler".

Значення обробника може бути одним із наступних:

 1. Вбудовані обробники: вбудований JavaScript буде виконано, коли ініціюється певна подія (подібно до рідного атрибута onclick).

 2. Обробники методів: ім’я властивості або шлях, що вказує на метод, визначений у компоненті.

Вбудовані обробники

Вбудовані обробники зазвичай використовуються в простих випадках, наприклад:

js
const count = ref(0)
js
data() {
 return {
  count: 0
 }
}
template
<button @click="count++">Додати 1</button>
<p>Рахунок: {{ count }}</p>

Обробники методів

Логіка для багатьох обробників подій буде складнішою, і, ймовірно, неможлива з вбудованими обробниками. Ось чому v-on також може прийняти назву або шлях методу компонента, який ви хочете викликати.

Наприклад:

js
const name = ref('Vue.js')

function greet(event) {
 alert(`Привіт, ${name.value}!`)
 // `event` є рідною подією DOM
 if (event) {
  alert(event.target.tagName)
 }
}
js
data() {
 return {
  name: 'Vue.js'
 }
},
methods: {
 greet(event) {
  // `this` всередині методів вказуює на поточний активний екземпляр
  alert(`Привіт, ${this.name}!`)
  // `event` є рідною подією DOM
  if (event) {
   alert(event.target.tagName)
  }
 }
}
template
<!-- `greet` — назва методу, визначеного вище -->
<button @click="greet">Привітати</button>

Обробник методу автоматично отримує власний об’єкт події DOM, який ініціює його – у наведеному вище прикладі ми можемо отримати доступ до елемента, який відправляє подію через event.target.tagName.

Метод проти вбудованого виявлення

Компілятор шаблону виявляє обробники методів, перевіряючи, чи є рядок значення v-on дійсним ідентифікатором JavaScript або шляхом доступу до властивості. Наприклад, foo, foo.bar і foo['bar'] розглядаються як обробники методів, тоді як foo() і count++ розглядаються як вбудовані обробники.

Виклик методів у вбудованих обробниках

Замість прив'язки безпосередньо до імені методу ми також можемо викликати методи у вбудованому обробнику. Це дозволяє нам передавати спеціальні аргументи методу замість рідної події:

js
function say(message) {
 alert(message)
}
js
methods: {
 say(message) {
  alert(message)
 }
}
template
<button @click="say('Слава')">Скажи Слава</button>
<button @click="say('Україні')">Скажи Україні</button>

Доступ до аргументу події у вбудованих обробниках

Іноді нам також потрібно отримати доступ до оригінальної події DOM у вбудованому обробнику. Ви можете передати його в метод за допомогою спеціальної змінної $event або використати вбудовану стрілочну функцію:

template
<!-- using $event special variable -->
<button @click="warn('Форму ще не можна надіслати.', $event)">
 Надіслати
</button>

<!-- using inline arrow function -->
<button @click="(event) => warn('Форму ще не можна надіслати.', event)">
 Надіслати
</button>
js
function warn(message, event) {
 // тепер ми маємо доступ до рідної події
 if (event) {
  event.preventDefault()
 }
 alert(message)
}
js
methods: {
 warn(message, event) {
  // тепер ми маємо доступ до рідної події
  if (event) {
   event.preventDefault()
  }
  alert(message)
 }
}

Модифікатори подій

Дуже часто потрібно викликати event.preventDefault() або event.stopPropagation() всередині обробників подій. Хоча ми можемо це легко зробити всередині методів, було б краще, якби методи стосувалися виключно логіки даних, а не мали справу з деталями подій DOM.

Щоб розв'язати цю проблему, Vue надає модифікатори подій для v-on. Нагадаємо, що модифікатори — це директивні постфікси, які позначаються крапкою.

 • .stop
 • .prevent
 • .self
 • .capture
 • .once
 • .passive
template
<!-- розповсюдження події click буде зупинено -->
<a @click.stop="doThis"></a>

<!-- подія надсилання більше не перезавантажуватиме сторінку -->
<form @submit.prevent="onSubmit"></form>

<!-- модифікатори можуть бути виражені у вигляді ланцюжка -->
<a @click.stop.prevent="doThat"></a>

<!-- лише модифікатор -->
<form @submit.prevent></form>

<!-- лише обробник тригера, якщо event.target є самим елементом -->
<!-- тобто, не з дочірнього елемента -->
<div @click.self="doThat">...</div>

TIP

Порядок має значення при використанні модифікаторів, оскільки відповідний код генерується в тому самому порядку. Таким чином, використання @click.prevent.self запобігатиме події click за замовчуванням для самого елемента та його дочірніх елементів, тоді як @click.self.prevent запобігатиме лише дії клацання за замовчуванням для самого елемента.

Модифікатори .capture, .once і .passive вказують на параметри власного методу addEventListener:

template
<!-- використовувати режим захоплення під час додавання прослуховувача подій -->
<!-- тобто подія, спрямована на внутрішній елемент, обробляється тут, перш ніж оброблятися цим елементом -->
<div @click.capture="doThis">...</div>

<!-- подія клацання буде ініційована щонайбільше один раз -->
<a @click.once="doThis"></a>

<!-- типова поведінка події прокручування відбудеться -->
<!-- негайно, замість того, щоб чекати завершення `onScroll` -->
<!-- якщо він містить `event.preventDefault()` -->
<div @scroll.passive="onScroll">...</div>

Модифікатор .passive зазвичай використовується зі слухачами подій touch (дотику) для підвищення продуктивності на мобільних пристроях.

TIP

Не використовуйте .passive і .prevent разом, оскільки .passive вже вказує браузеру, що ви не маєте намір запобігти поведінці події за замовчуванням, і, ймовірно, ви побачите попередження від браузера, якщо ви це зробите.

Ключові модифікатори

Під час прослуховування подій клавіатури нам часто потрібно перевіряти певні клавіші. Vue дозволяє додавати ключові модифікатори для v-on або @ під час прослуховування ключових подій:

template
<!-- викликати `submit` лише тоді, коли `key` є клавішею `Enter` -->
<input @keyup.enter="submit" />

Ви можете безпосередньо використовувати будь-які дійсні назви ключів, надані через KeyboardEvent.key як модифікатори, перетворивши їх на kebab-case.

template
<input @keyup.page-down="onPageDown" />

У наведеному вище прикладі обробник буде викликано, лише якщо event.key дорівнює 'PageDown'.

Ключові псевдоніми

Vue надає псевдоніми для найбільш часто використовуваних ключів:

 • .enter
 • .tab
 • .delete (стосується клавіш «Delete» і «Backspace».)
 • .esc
 • .space
 • .up
 • .down
 • .left
 • .right

Клавіші-модифікатори системи

Ви можете використовувати такі модифікатори, щоб запускати слухачів подій миші або клавіатури, лише коли натиснуто відповідну клавішу-модифікатор:

 • .ctrl
 • .alt
 • .shift
 • .meta

Примітка

На клавіатурах Macintosh meta — це командна клавіша (⌘). На клавіатурах Windows meta — це клавіша Windows (⊞). На клавіатурах Sun Microsystems meta позначено суцільним ромбом (◆). На деяких клавіатурах, зокрема машинних клавіатурах MIT та Lisp, а також клавіатурах Knight, Space-cadet, meta позначається як «META». На клавіатурах Symbolics meta позначається як «META» або «Meta».

Наприклад:

template
<!-- Alt + Enter -->
<input @keyup.alt.enter="clear" />

<!-- Ctrl + Click -->
<div @click.ctrl="doSomething">Зробити щось</div>

TIP

Зауважте, що клавіші-модифікатори відрізняються від звичайних клавіш, і коли вони використовуються з подіями keyup, їх потрібно натискати під час випромінювання події. Іншими словами, keyup.ctrl спрацює, лише якщо ви відпустите клавішу, утримуючи ctrl. Він не запуститься, якщо ви відпустите лише клавішу ctrl.

Модифікатор .exact

Модифікатор .exact дозволяє керувати точною комбінацією системних модифікаторів, необхідних для ініціювання події.

template
<!-- це спрацює, навіть якщо також натиснути Alt або Shift -->
<button @click.ctrl="onClick">A</button>

<!-- це спрацює лише тоді, коли натиснуто лише Ctrl і жодних інших клавіш -->
<button @click.ctrl.exact="onCtrlClick">A</button>

<!-- це запускатиметься лише тоді, коли не буде натиснуто системних модифікаторів -->
<button @click.exact="onClick">A</button>

Модифікатори кнопок миші

 • .left
 • .right
 • .middle

Ці модифікатори обмежують обробник подіями, викликаними певною кнопкою миші.

Обробка подій has loaded